ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy, wraz instalacją, montażem i szkoleniem:

  1. Zamawiający – Powiat Słupski
  2. Przedmiot zamówienia – Terminalowa pracownia komputerowa wraz z dodatkowym sprzętem IT.
  3. Termin realizacji: do 31.05.2019r.
  4. Odbiorca - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce; ul. Wróblewskiego 5; 76-270 Ustka
  5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
  6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, według formularza ofertowego Załącznik nr 1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na pracownię terminalową”.

  1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w sekretariacie, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: dyrektor@mos.ustka.pl, do dnia 16.05.2019 r. do godziny 13:00